അൾട്രാവയലറ്റ് / ഗ്രീൻ ലേസർ മെഷീൻ മുറിക്കുന്നതിനുള്ള - സുധീര്ഘമായ ഹാൻ ന്റെ യുഎമിന്ഗ് ലേസർ ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ, ലിമിറ്റഡ്

അൾട്രാവയലറ്റ് / ഗ്രീൻ ലേസർ മെഷീൻ വെട്ടിക്കുന്നു