സാമ്പിൾ - GD ഹാൻ ന്റെ യുഎമിന്ഗ് ലേസർ ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ, ലിമിറ്റഡ്

മാതൃക

 • പാക്കേജിംഗ്, പ്രിന്റിംഗ്

  പാക്കേജിംഗ്, പ്രിന്റിംഗ്

 • പരസ്യം & സമ്മാനങ്ങളും

  പരസ്യം & സമ്മാനങ്ങളും

 • ലൈറ്റിംഗ്

  ലൈറ്റിംഗ്

 • ഷൂ & ബാഗ്

  ഷൂ & ബാഗ്

 • ഇലക്ട്രോണിക് & അപ്ലിക്കൻസ്

  ഇലക്ട്രോണിക് & അപ്ലിക്കൻസ്

 • മെറ്റൽ & പ്ലാസ്റ്റിക്

  മെറ്റൽ & പ്ലാസ്റ്റിക്

 • ഓട്ടോമേഷൻ ഉപകരണം

  ഓട്ടോമേഷൻ ഉപകരണം

 • ടെക്സ്റ്റൈല് & വസ്ത്രം

  ടെക്സ്റ്റൈല് & വസ്ത്രം