កាំរស្មី UV / កាត់ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរបៃតង - ហានរបស់ Yueming របស់ GD ឡាស៊ែរគ្រុប

កាំរស្មី UV / កាត់ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរបៃតង